Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Aktualno?ci
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

D?bno w pierwszej dziesi?tce

Rozstrzygni?ty zosta? konkurs Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej pt.: „Prace spo?ecznie u?yteczne na rzecz budownictwa socjalnego”. Wy?onionych zosta?o 10 najefektywniejszych, najciekawszych inicjatyw projektowych, tzw. pierwsza dziesi?tka, w tym na 5 miejscu Miasto D?bno.

Wydzia? Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Urz?du Miejskiego w D?bnie pod koniec sierpnia z?o?y? wniosek na konkurs „Prace spo?ecznie u?yteczne na rzecz budownictwa socjalnego”, który og?osi?o Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

60 tys. z?, to kwota przyznanej dotacji, która zostanie przeznaczona na zakup materia?ów, narz?dzi i sprz?tu technicznego oraz szkolenia BHP i cykl spotka? z psychologiem. Projektem obj?tych zostanie 85 osób, w tym 30 bezdomnych, którzy po otwarciu domu dla osób bezdomnych b?d? uczestniczy? w programie indywidualnego wychodzenia z bezdomno?ci. Osoby te zostan? w??czone do prac spo?ecznie u?ytecznych przy rozbiórce budynku socjalnego. Ich zadaniem b?dzie uporz?dkowanie i przygotowanie terenu pod planowan? budow? schroniska i noclegowni dla bezdomnych, przy ul. Demokracji 12. Koordynatorem projektu jest pracownik Urz?du Miejskiego w D?bnie - Zbigniew Nizio.

Wykaszanie terenów zielonych przez pracowników prac spo?ecznie u?ytecznych


Drukuj stron? z artyku?em
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: