Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Aktualno?ci
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

Bezp?atne seminarium: „Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w dzia?alno?ci gospodarczej”.

Centrum Euro Info przy ZSRG-SCP zaprasza do uczestnictwa w kolejnym bezp?atnym spotkaniu pt.: „Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w dzia?alno?ci gospodarczej”, które odb?dzie si? w dniu 24 pa?dziernika 2007, w godzinach 10.00-14.30 w Szczecinie, ul. Kolumba 86, sala konferencyjna.

Seminarium odb?dzie si? w ramach Europejskiego Klubu Przedsi?biorcy. Tym razem tematyk? spotkania b?d? elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Wyk?adowc? b?dzie pan Marek Walaszek, ekspert w dziedzinie prawa.

Podczas spotkania przybli?one zostan? m.in. takie zagadnienia, jak: firma jako nazwa pod jak? dzia?a przedsi?biorca i jej ochrona, pe?nomocnictwo i prokura, przedawnienie roszcze? w dzia?alno?ci gospodarczej, elementy prawa umów, przepisy o r?kojmi w stosunkach mi?dzy przedsi?biorcami oraz przeciwdzia?anie nieuczciwym praktykom rynkowym w ?wietle nowej ustawy. Seminarium rozpocznie si? krótk? prezentacj? "Kredytowanie Dzia?alno?ci Gospodarczej” przedstawion? przez SKOK STEFCZYKA.

Warunkiem uczestniczenia jest przes?anie formularza zg?oszeniowego (w za??czeniu) na numer faksu: 91 433 02 66 lub adres e-mail: eic@zsrg.szczecin.pl do dnia 22.10.2007r. do godz. 15.30.

Zredagowa?a:
Emilia Dzidek
Biuro Promocji i Informacji
Urz?d Miejskie w D?bnieZa??czniki:

za??cznik testowy

 Drukuj stron? z artyku?em
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: