Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Nasza Firma
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

Stylizowana zielona lilijka jest synonimem doskona?ej jako?ci produktów torfowych znanych w Polsce i Europie.

W 1989 r w?a?ciciele niemieckiej firmy Eugen Stohp postanowili przenie?? do Polski swoje 60 letnie do?wiadczenie w zakresie produkcji pod?o?y ogrodniczych. Produkcja pod?o?y Kronen zosta?a ulokowana nowo powo?anej Spó?ce LASLAND w województwie zachodniopomorskim. Tutaj bowiem znajduj? si? jedne z najlepszych z?ó? torfu wysokiego w Polsce ,b?d?ce podstawowym ?ród?em surowca do ich produkcji.

Obecnie LASLAND dzia?a na obszarze 400 ha przerabiaj?c rocznie oko?o 200 000 m3 torfu. Dzi?ki inwestycjom firma posiada nowoczesny park maszynowy umo?liwiaj?cy wytwarzanie wysokiej jako?ci pod?o?y . Kronen spe?nia wszystkie wymagania odbiorców, którzy k?ad? nacisk na jako?? i gwarancje skuteczno?ci. U?ycie ró?norodnych komponentów starannie zestawionych i nowoczesny park maszynowy pozwala przygotowa? pod?o?a spe?niaj?ce wymagania ka?dego gatunku ro?lin w ró?nych fazach jej rozwoju.

Na ka?dym etapie powstawania produkty Kronen podlegaj? wnikliwej kontroli. Potwierdzeniem tego faktu jest wdro?ony w 1997 r. System Zapewnienia Jako?ci ISO 9002 a obecnie Certyfikat ISO 9001:2000.Utrzymanie europejskich standardów od zawsze by?o najwa?niejszym celem firmy. Dlatego jednym z jej wymogów jest ,aby dostawcy komponentów, tak?e posiadali Certyfikat ISO, gwarantuj?cy powtarzalno?? jako?ciow? dostarczanych surowców.

Na jako?? produktów sk?ada si? równie? wiedza i do?wiadczenie kadry kierowniczej zdobyte za granicami kraju. Przek?ada si? ona na powstawanie nowych kompozycji zgodnie ze ?wiatowymi trendami.

Sukces produktów Kronen zosta? zauwa?ony i doceniony na wielu wystawach i targach w kraju w postaci przyznanych wyró?nie? i medali.

ikonki->ikona excell

 


 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
teksty Tematyka tych stron to: